شهرت

بایگانی‌ها پرونذه - شهرت

مارتین چولو*
ترجمه یاسمین خوشپور*

page-0

بیش از شش هزار سال می‌شود که شهر حلب مرکز شورش بوده است اما طی سه سال گذشته مظاهر تمدن شهر بیش از همیشه از بین رفته و مردمش بی‌خانمان شده‌اند. این کلان‌شهر کهن، که از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های جهان به شمار می‌رود، اکنون به دو نیمه تقسیم شده است: نیمۀ غربی که توسط دولت بشّار اسد اداره می‌شود و نیمۀ شرقی که کنترلش بر عهدۀ اپوزیسیون مسلح است. تخریب حلب غربی که تا کنون تاثیر کمتری از جنگ گرفته، نسبت به نیمۀ شرقی نامحسوس است. در مقابل قسمت شرقی شهر نابود و تخلیه شده است. همۀ محله‌‌ها بر اثر انفجارهای مهیب با خاک یکسان شده‌اند. این انفجار‌ها علاوه بر واژگونی بیمارستان‌ها و صف‌های نان و سوخت، جاده‌های اصلی و همۀ خروجی‌ها را نیز مورد هدف قرار داده‌اند.