شهرت

بایگانی‌ها پارکینگ - شهرت

سروش طاهری *

پارکینگی که نبود و دیگر نیست

هوا که رو به تاریکی می‌رود، خیلی‌ها مسیرشان را پیدا می‌کنند، تهران را پشت سرشان می‌گذارند و از هرجای شهر می‌آیند تا به نقطه‌ای برسند که در برابرشان تهران را آرام، نورانی و زیبا ببینند. ساکن شهرک که باشی، شب ها در راه بازگشت به خانه از کنار این پارکینگ که عبور می‌کنی، با تمام خستگی، لحظه‌ای محو تهران می‌شوی و تمام التهابش را در زیر درخشندگی نور‌های سوسوزنندۀ زردرنگش به فراموشی می‌سپاری و بعد مسیر هر روزه‌ات را از سر می‌گیری.