شهرت

بایگانی‌ها نقاشی دیواری - شهرت

 page-0_13
امیرمهدی مصلحی*

نقاشی دیواری پدیده‌ای درهم‌تنیده با نظام قدرت است. وقتی نظام سرمایه دستخوش انقلاب می‌شود، به تبع آن کارکردها نیز قلب می‌شود. در این میان نقاشی دیواری نیز وظیفۀ بازتاباندن نگاه جریان حاکم را عهده‌دار می‌شود. در ابتدا پیش‌نهادن یک تعریف اجمالی از نقاشی دیواری، می تواند این یادداشت را شاکله‌مند کند.