شهرت

بایگانی‌ها مهاجر با روزی اش می آید - شهرت

سمیرا هاشمی*

مهاجران عموماً موجبات دردسرند. بحرانی هستند که باید راه‌حلی برایشان پیدا کرد و عدم تجانسی که برای رفع و رجوع آن باید کمر همت بست. اما مهاجران چه هیزمِ تَری به بومی‌ها فروخته‌اند؟