شهرت

بایگانی‌ها مهاجرت - شهرت

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید

*آیدا عباسی

مدت‌ها قبل، یعنی‌ زمانی‌ که‌ هنوز‌ با‌ مفهوم‌ «زمان» و‌ قدرت‌ بی‌انتهایش‌ آشنا‌ نبودم، نمی‌دانستم «جای خالی زیر‌ را با‌ کلمۀ‌ مناسب‌ پر‌ کنید» یعنی‌ چه.

شاید هم‌ زمان‌ فهمیدنش‌ فرانرسیده‌ بود.‌ بعد‌ها، رفته‌رفته «زمان»‌ به‌ همدستیِ‌ انبوه «نبودن»ها، معنای‌ واقعی‌ جای خالی را‌ برایم‌ روشن‌ کرد.

جای خالی، نوعی‌ از‌ نبودن‌ است؛ نوعی نبودن‌ خودآگاه‌ و‌ خودخواسته. نبودنی‌ که‌ گاهی‌ بودنت‌ را‌ زیر‌ سؤال‌ می‌برد، گاهی‌ فلجت‌ می‌کند، گاهی‌ همچون‌ نقص‌ عضو، ناکارآمدت‌ می‌کند. نبودنی‌ که‌ گاهی‌ وادارت‌ می‌کند‌ جای خالی را‌ پر‌ کنی. بعضی‌هایشان‌ با‌ کلمه‌به‌کلمۀ یک داستان پر می‌شوند، بعضی‌ دیگر‌ با‌ نت‌به‌نت یک آهنگ و برخی‌ با‌ پیاده‌رو‌ها‌ و‌ خیابان‌ها، پنجره‌ها‌ و‌ ساختمان‌های‌ شهری‌ که‌ مدت‌هاست‌ رفیق‌ شفیقت‌ شده‌اند.