شهرت

بایگانی‌ها مشارکت - شهرت

مشارکت برای خیابان های امن ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

مشارکت برای خیابان های امن
زهرا افراز *

دسترسی به فضاهای عمومی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای همۀ شهروندان به یک اندازه میسر نیست. کمبود زیر‌ساخت‌های عمومی و شکل‌گیری فضاهای اجتماعی خاص، که منجر به افزایش ناامنی در شهر می‌شود، برخی شهروندان را از حضور در فضای عمومی بازمی‌دارد. حذف شهروندان از این فضا نوعی از خشونت شهری قلمداد می‌شود. میزان دسترسی به فضای عمومی برای مردان به نسبت زنان، بزرگسالان نسبت به کودکان، جوانان در مقایسه با سالمندان و افراد سالم در برابر افراد کم‌توان جسمی برابر نیست. برای افزایش امنیت در شهر وجود اطلاعات دقیق و به‌روز بسیار ضروری است. این امر با مشارکت  همۀ شهروندان، فارغ از جنسیت، میزان توانایی جسمی، سن و …، ممکن خواهد بود.