شهرت

بایگانی‌ها لشکرآباد - شهرت

راهکاری ساده برای دردسری بزرگ
پوریا پوراسلامی *

اولین آخر هفتۀ اقامتم در شهری بود که به اقتضای نتیجۀ کنکورم ساکنش شده بودم. با دوستانم برای گردش و خوردن غذا در مهم‌ترین جاذبه مدرن اهواز از خوابگاه بیرون زدیم و تاکسی‌ای را دربست کردیم به مقصد «لشکرآباد». رانندۀ تاکسی اصالتاً اهل اهواز بود و آن‌طور که خودش می‌گفت چهل سالی می‌شد که مسافرکشی می‌کرد. با لهجه شیرینش برایمان از مقصد گفت و اولین دیدار ما را با سرزمین نور و رنگ و فلافل شورانگیزتر کرد.