شهرت

بایگانی‌ها قندون جهیزیه - شهرت

نابرابری در چند پرده
آراد نوذری *

جوئل شارون در فصلی از کتابش، ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، به بررسی علل وجود نابرابری در جامعه می‌پردازد و خاستگاه نابرابری اجتماعی را فراتر از ویژگی‌های بیولوژیکی و فردی یا نیروهای فراطبیعی و سیاست‌های خاص می‌بیند و چنین می‌گوید:

هنگامی‌که مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، معمولاً به کنش متقابل می‌پردازند؛ آن‌ها همچنان‌که رفتار می‌کنند، رفتارهای یکدیگر را در نظر می‌گیرند. این کنش متقابل اجتماعی به دلایلی،  الگوهای اجتماعی را به وجود می‌آورد. این الگوهای اجتماعی همین‌که به وجود آمدند، ماندگار می‌شوند. یکی از این الگوها، ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی، همیشه نظامی نابرابر است.۱