شهرت

بایگانی‌ها شوشتر نو - شهرت

گلنوش مظفری *

شهر حرف های مگو

کسانی که «شوشتر نو» را می‌شناسند، افسوس شکوه از دست رفته‌اش را می‌خورند. با این‌حال، صحبت در موردِ شوشتر نو، مطلوبِ ساکنان شوشتر نیست. انگار که شوشتر نو، قصه‌های مگویی داشته باشد.