شهرت

بایگانی‌ها شهرسازی - شهرت

کلنگ‌ها بر پیکرش ۲۵ تیر ۱۳۹۴

شهر شوک‌زده، شهر بی‌خاطره

کریم آسایش*

کلنگها بر پیکرش

 

 مرد در ابتدای خیابان نوبنیاد

ایستاده است

هوا هم راست ایستاده است

و تهران نگاه پهناورش را

بر چمدان ورم‌کردۀ او

زوم می‌کند

انگار آمده است

نقشی فراموش‌شده را

یا شباهتی ازدست‌رفته

در نورها و دکورهای نامناسب

و تماشاگرانی نامنتظر

بیازماید

حالا ترسی

زیباتر از بی‌فردایی پروانه‌ها

زیر پوستش می‌گردد

و حس می‌کند

شهامت گریستن در خیابان

اوج حادثه‌ای تکرارناشدنی است

*

چمدانم را

کنار چمدانش می‌گذارم

سیگارش را روشن می‌کنم

و از جان‌سختی خاطره در این دیار

برایش مثالی می‌آورم

(رجعت، عباس صفاری)