شهرت

بایگانی‌ها سوسنگرد - شهرت

زمین سوخت، زمان ایستاد: گزارشی از سفر به شهر های جنگ زده

زمین شوخت زمان ایستاد

*حبیب دانشور
*حمیدرضا رضایی
*میلاد شاهی اردکانی

خواننده مشغول لب زدن ترانه‌ای جنوبی است و عده‌ای هم او را همراهی می‌کنند. « آبادان شهر وفاس، غروباش چه باصفاس، شهر ما شهر خداس، عروس خلیج فارس…». تالار از صدای موسیقی و رقص نور پر است. ذهنم روی واژه آبادان توقف می‌کند. فکر می‌کنم، آبادانی که من در فیلم‌های بیست سال اخیر دیده‌ام و در چند کتاب خوانده‌ام، هیچ شباهتی به عروس، آن‌هم عروس خلیج فارس ندارد و شاید واژه عروسی خون برایش توصیف بهتری باشد.