شهرت

بایگانی‌ها خوابگاهی ها - شهرت

پدرام بهنود خوابگاهیان
وحیده فروزنده *

قصۀ مهاجرت، قصۀ دورودرازی است که می‌توان از آغازِ تاریخِ انسانی ردی از آن گرفت و روایتی از آن به دست داد، مهاجرت‌هایی که یا از سر اشتیاقِ حضور در مقصدی تازه و یا از سر دل‌زدگی از مختصات جغرافیایی مبداء بروز و ظهور پیدا می‌کردند. هردو به‌جهت دست یافتن به زندگیِ بهتر. به همین دلیل مهاجر، مسافر نیست. چراکه مهاجر، همچون آوارگان سوری که امروزه به نحوی تراژیک شاهد اخبار و وقایع آن هستیم، از سرِ اجبار کوچ می‌کند، ولو اجباری خودخواسته و ارادی. به تعبیری دیگر مسافر، امروز می‌آید و فردا می‌رود، ولی مهاجر، امروز می‌آید و فردا می‌ماند، اگرچه همیشه با نوعی فقدان و انفصال مواجه است و در مرز ماندن و رفتن سرگردان است.