شهرت

بایگانی‌ها خانه اتحادیه - شهرت

یاسمین خوشپور *

کمیتۀ مردم‌نهاد «پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران» یکی از نهادهای مردمیِ تهران است، که تا کنون موفقیت‌های متعددی در زمینۀ احیا و حفاظت از بناهای تاریخی تهران داشته. این مجموعه با هدف صیانت از خانه‌های تاریخی پایتخت در اسفندماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است.