شهرت

بایگانی‌ها جنوب - شهرت

نخل و غبار ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

نخل و غبار

سید علی طبائیان*

در اوج ریزگردها در آبادان می چرخم و ناهار ماهی شکم‫پر خورده‌ام که محلی‫ها به محتویاتش حشو (hashu) می‌گویند. ‫آبادان شهری‫ است با حشوها و زایدهایی از جنس ویرانی‫های نیمه‌ی ترمیم‌شده‌ای که دندان روکش طلای زنی میان‫سال را به یاد می‌آورد، وقتی‌که زهرخنده میزند. در طبقه‌ی اول ساختمانی چهار طبقه نظرم را جلب می‫کند. بر طبقه‌ی دوم و سوم اثری جز گلوله‌ی توپ و ترکش و خمپاره نیست. نخل خاک گرفته‌ی بلوار را زینت داده و خودروهای مدل بالا قصد دارند که بگویند این جا منطقه‌ای آزاد است.

در اروندکنار پرسه می‫زنم. دو عنصر ثابت در خانه‫های در مسیر می‌بینم: بشقاب ماهواره و بلوک سیمانی. دومی عنصر غالب مصالح خانه‌ها است. نخل خاک گرفته‌ی آبادان این‫جا تبدیل به نخل‫های بی‫سر و گلوله‌خورده شده است. گاومیش‫ها می‌گذرند و آب اروند گل‌آلود و آن سو در عراق همانند این سو، پرچم‫های سبز و سرخ به اهتزاز در آمده است. گاومیش‫داران و دریانوردان را نمی‫فهمم؛ تردامن به معنی واقعی کلمه‫اند؛ لباسی همیشه خیس از آبی که گهگاه گل‌آلود می‌شود.