شهرت

بایگانی‌ها بریانک - شهرت

اتوبوسی به سمت بریانک ۲ شهریور ۱۳۹۴

بریانک

سحر بهنام*

بهار برایم هفت‌چنار را به یاد می‌آورد…. و بریانک را. همین روزهاست که باز هوایی شوم، بروم میدان انقلاب و خودم را بسپارم به اتوبوس‌هایی که گذارشان از خیابان قزوین است.

تصور نمی‌کردیم در پسِ تعمیرگاه‌ها و فضای خیابان قزوین، بهشتی نهفته باشد. هنوز نرسیده بودیم که امامزاده سلاممان کرد و درخت‌ها خودنمایی کردند. ما پیشتر رفتیم، جواب سلام دادیم و کوچه‌های تنگ را پیمودیم و به بهشت‌ پنهان رسیدیم.

درختان، پنهان و آشکارا، حضور خود را در زندگی مردمانِ بریانک ماندگار کرده بودند؛گاه در تنگنای کوچه‌ها و گاه متحدانه در گستره‌هایی وسیع…