شهرت

بایگانی‌ها بالکن - شهرت

شیما پاکزاد *

هنوز اندیشمندان و جامعه‌شناسان در پاسخ به سوالِ «تا به کجا خانۀ ماست؟» و تدقیق مرزهای «خانۀ ما»، به نتیجۀ جامع و شاملی نرسیده‌اند. قبل از هر‌چیز، لازم‌به‌ذکر است که نویسندۀ این مطلب در عنفوان جوانی، دیدگاه‌های آرمانیِ خود را از دست داده و هیچ اعتقادی به «شهرِ ما، خانۀ ما» ندارد. حتی با شنیدن این مطلب، پوزخند زده و از جملۀ «ولمون کن بابا» نیز بهرۀ کافی می‌برد. سقف آرمان‌گرایی نویسنده در حدی پایین آمده که ندانستن لابی ساختمان و راه‌پله و راهروی طبقات را نیز به‌مثابۀ «خانۀ ما» معقول و منطقی می‌پندارد. بدین‌ترتیب، بی‌اهمیت و ناچیزدانستن فضای بیرون از دربِ منازل و درنظرگرفتن آن با عنوان «خانۀ آن‌ها»، حق مسلم هر شهروندی است.