شهرت

بایگانی‌ها آپادانا - شهرت

اینجا تهران نیست ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اینجا تهران نیست

پریسا بزاز*

از متروی صادقیه هم می‌شود؛ با خطی‌های شهرک آپادانا. اما من راه دیگری را پیشنهاد می‌کنم؛ راهی که بیشتر محلی‌های اکباتان و آپادانا می‌شناسند. خودتان را با مترو یا تاکسی به اکباتان برسانید و بروید انتهای فاز سه. به دیوار مرز این دو شهرک مسکونی می‌رسید. شکافی به اندازۀ عبور یک نفر در آن باز است که بین اهالی به دریچه یا سوراخی معروف است. از دریچه که بگذرید، در پیاده‌روی شهرک آپادانا هستید. فاصله‌شان یک دیوار کوتاه است؛ اما فضایشان بسیار بیش از آن دیوار باهم متفاوت است. آپادانا شهرکی است بسیار خصوصی‌تر و سبز‌تر از اکباتان. با وجود اینکه حدود سال پنجاه شکل گرفته و از محله‌های مدرن تهران است،‌ روحیۀ محلی میان افراد آن جاری است. از دریچه که وارد می‌شوید، به خیابان اصلی می‌رسید. اما جز این خیابان،‌ بقیۀ راه‌ها ارگانیک و پیاده‌محور است و بسیار بسیار سبز.